Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Algemene en leveringsvoorwaarden: onderhavige algemene en leveringsvoorwaarden.

1.2. Bestelprocedure: de procedure, die de klant interactief doorloopt, om zaken te bestellen.

1.3. Klant: de wederpartij van FRL Electra met  wie FRL Electra een overeenkomst aangaat.

1.4. Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene en leveringsvoorwaarden  integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.  

1.5. Partijen: FRL Electra en klant gezamenlijk.

1.6. FRL Electra.: de partij welke zich bedient van de algemene en leveringsvoorwaarden, tevens wederpartij van klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e- mail) nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2.2. Toepasselijkheid van algemene levering- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3.  Op al onze diensten, producten, aanbiedingen, offertes, leveringen, installaties, montage en Overeenkomst(en) (inclusief eventuele aanvullende of vervolgopdrachten) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door online, telefonisch, schriftelijk of mondeling een product of dienst aan te vragen, van ons af te nemen, te bestellen en/of (aan) te betalen, gaat u akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De aangeboden zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door klant kan worden aanvaard.

3.2. FRL Electra garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien FRL Electra  hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan klant laten weten.

3.3. Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de zonnepanelen te installeren, doordat bijvoorbeeld de constructie van het gebouw het niet toelaat, dan heeft FRL Electra de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. FRL Electra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele opgenomen snipper dagen/ vrij genomen dagen.

3.4 FRL Electra behoudt het recht voor om alternatieve panelen toe te passen zonder de prijs van de offerte aan te passen. Alternatieve panelen toepassen kan nodig zijn als er panelen op de markt komen met betere specificaties (hoger vermogen) en daarom het geoffreerde paneel niet meer leverbaar is of in geval van levering-/kwaliteitsproblemen van het geoffreerde panelen (lager vermogen). 

3.5  FRL Electra behoudt het recht om een alternatief bevestigingsmateriaal toe te passen zonder de prijs van de offerte aan te passen, mits de kwaliteit en garantie hetzelfde is. Hierover hoeft de klant niet geïnformeerd te worden, tenzij die afbreuk doet op het eerder besproken legplan.

3.6 FRL Electra behoudt zich het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen indien tijdens de werkvoorbereiding blijkt dat de installatie technisch niet haalbaar is.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1. Prijzen zoals genoemd zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn inclusief transportkosten. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.2. FRL Electra is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van betaling middels overschrijving (via de Bank).

4.4. Indien er na de levering en installatie van de zonnepanelen er een probleem voordoet, maar er wel stroom geproduceerd wordt dan mag er maximaal 5% van de aanneemsom worden achtergehouden totdat het probleem is opgelost.

4.5. FRL Electra behoudt zich het eigendom van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs van de geleverde goederen geheel is voldaan.

4.6 FRL Electra zal na betaling de monitoringsaccount in orde maken, doorgaans is dit binnen 7 werkdagen. Indien dit langer duurt kan FRL Electra niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van gebruiksgenot. 

4.6. De factuur dient de dag na de installatie middels bankoverschrijving voldaan te worden. Indien de factuur niet binnen 3 dagen na de installatie wordt betaald, is de opdrachtgever van rechtswege met betaling in verzuim.
Na een week in verzuim van betaling te blijven zal er een aanmaning verstuurd worden. Bij wanbetaling na 2 weken wordt de factuur uit handen gegeven aan een incasso bureau. Tevens is Vanaf dat moment de opdrachtgever naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Ook is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd. De rentevergoeding wordt berekend op basis van artikel 6: 119 BW.

4.7. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, niet handelend in uitoefening van een bedrijf, worden de buitengerechtelijk incassokosten berekend conform de staffel opgenomen in de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK). Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon handelend in uitoefening van een bedrijf, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom inclusief wettelijke handelsrente. 

Artikel 5. Leveringstermijn

5.1. De leveringstermijnen zoals worden vermeld zijn indicatief.

5.2. FRL Electra zal zich tot een uiterste  inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien de leveringstermijn niet gehaald kan worden zal FRL Electra u zo vroeg mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven (7) dagen na akkoord offerte.

 

6.2. De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. 

 

6.3 Indien een Consument na de wettelijke herroepingstermijn, maar voordat er uitvoering wordt gegeven aan de opdracht een gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert (voor zover wettelijk toegestaan), is zij gehouden aan FRL Electra alle met het oog op de uitvoering van de order of
opdracht gemaakte kosten en eventuele schade te vergoeden, welke als volgt zijn begroot voor arbeid, planning, voorrijkosten en werkvoorbereidingskosten:

 

– tot uiterlijk 5 dagen voor de installatiedatum: 30% van de Koopsom, en
– binnen 5 dagen voor de installatiedatum: 50% van de Koopsom

Artikel 7. Reclameren

7.1. Indien en voor zover naar mening van de klant de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met FRL Electra

7.2. Indien na onderzoek van FRL Electra blijkt dat de eigenschappen van de zaken wel voldoen aan de overeenkomst zal FRL Electra met de klant in overleg treden.

7.3. Indien na onderzoek van FRL Electra inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de zaken niet voldoen aan de overeenkomst heeft de klant recht op een vervangende zaak.

7.4. Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de zaak, wordt bedoeld de in de overeenkomst overeengekomen prijs.

Artikel 8. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1. Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende  overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met FRL Electra welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. Gelieve e-mailadres info@frlelectra.nl te gebruiken. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden vermeldt. FRL Electra zal uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld. Binnen 15 dagen streven wij ernaar de klacht op te lossen, afhankelijk van de klacht en het probleem. Klant kan het geschil – indien en voor zover partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

8.3. Indien de opleverdocument ondertekend is op de dag van installatie nemen wij geen klachten in behandeling die overeenkomen met de geaccordeerde zaken op de opleverdocument.

8.4. Een natuurproduct heeft de eigenschap niet gelijkwaardig te zijn. Kleurverschillen zijn geen reden tot klacht en zullen niet in behandeling genomen worden.

8.5. Indien er een storing heeft geplaats gevonden in het zonnesysteem kan de misgelopen opbrengsten niet verhaald worden op FRL Electra. 

8.6 Voor klachten of schademeldingen gelden de volgende verval termijnen:

– Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken of bij eventuele schade,  dient de klant binnen redelijke termijn ( binnen 15 dagen na installatie en oplevering) nadat de klant de gebreken en/of zichbare afwijkingen en/of schade heeft ontdekt schriftelijk of per email bij FRL Electra te worden ingediend cq gemeld, zulks op straffe van vervalen van het klachtrecht ( inclusief garantie) of het recht op herstel, vervanging of schadevergoeding. 

– Klachten met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van afgeleverde zaken of bij eventuele schade die eerst later, maar uiterlijk binnen 3 maanden, gerekend vanaf de dag van aflevering, aan het licht treden, moeten binnen redelijke tijd (doch uiterlijk binnen 15 dagen) nadat de afwijking, schade en/of gebrek door de klant is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen blijken, schriftelijk of per email bij FRL Electra worden ingediend cq gemeld, op straffe van het vervallen van het klachtrecht (inclusief garantie) of het recht op herstel, vervanging of schadevergoeding.

8.7 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek of schade, dat is uitgesloten van
garantie of niet voor rekening of risico van FRL Electra, onderzoekskosten worden gemaakt, zijn deze kosten voor rekening van de Klant.

8.8 De Klant zal aan het gegrond zijn van een klacht geen recht op wijziging of ontbinding van de Overeenkomst en/of korting en/of verrekening van enig door de Klant verschuldigd bedrag kunnen ontlenen, tenzij anders wordt overeengekomen.

8.9 Indien tijdens de installatie een nokpan losgemaakt dient te worden om de kabels door te voeren is FRL Electra niet aansprakelijk te stellen voor de herstel kosten, dit geldt ook voor loodslappen en dakpannen. 

8.10 Indien er dakpannen gehaakt of geschroefd zijn dan zal FRL Electra deze netjes losmaken, hiervoor zullen er geen extra in rekening gebracht worden wel zullen de dakpannen zullen ongeschroefd en ongehaakt terug gelegd worden.  

8.11 Indien op de dag van de installatie blijkt dat het dak geen tengels en hierdoor een schroefhaaksysteem gebruikt moet worden, dan vervalt de overeenkomst en moet er een nieuwe offerte opgesteld worden. De klant staat vrij om de aanbieding te af te wijzen zonder dat er kosten worden gerekende voor het voorbereidende werk. 

Artikel 9. Garantiebepalingen

9.1. FRL Electra neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het betreffende product.

Montage garantie:

FRL Electra garandeert dat haar producten vrij zijn van materiaal en procesfouten gedurende een periode die overeenkomt met de fabrieksgarantie onder normale installatie, onderhoud en gebruikscondities. Dit staat vermeld in uw persoonlijke offerte. De garantieperiode start op de dag van aflevering. FRL Electra zal producten met een defect repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren. Uw factuur is tevens uw garantiebewijs. Deze garantie is gelimiteerd tot het repareren, vervangen of zo nodig terugstorten van de vervanging/aanschafprijs. Dit zijn de exclusieve en enige rechten ontleend aan deze garantie.

Kosten veroorzaakt door het zelf demonteren en transporteren van een product met defect en transporteren en installeren van het vervangende product vallen niet onder deze garantie. Indien binnen een periode die gelijk is aan de fabrieksgarantie na datum installatie een beroep wordt gedaan op de opbrengstgarantie conform voorwaarden van de producent van de zonnepanelen, dan neemt de leverancier van de zonnepanelen de bijkomende kosten voor montage en levering van de vervangende panelen voor zijn rekening.

Verder omvat deze garantie niet de verliezen resulterende uit gemis van ontvangsten met betrekking tot netwerkinvoer – of subsidie tarieven voor de gegenereerde stroom. De garantie is slechts geldig als de modules in handen zijn van de originele aankoper. Alle installaties, reparaties en onderhoud dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel van een ter zake deskundig bedrijf.

De garantie vervalt als inspecties van FRL Electra uitwijzen dat de apparatuur of modules niet onderhouden zijn, schade hebben ondergaan door foutief gebruik, modificaties, installatie en/of verwaarloosde opslag. De garantie vervalt tevens bij ontoereikende reparaties of modificaties gedaan door derde partijen anders dan FRL Electra of een derde partij geautoriseerd door FRL Electra.

Uitsluitingen van garantie:

 • Veroorzaakt door (tijdelijk) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet behaald worden.
 • Veroorzaakt door andere invloeden zoals vuiligheid op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen de technische specificaties van de FRL Electra mogelijk is.
 • Veroorzaakt door het niet periodiek controleren van het systeem en de aansluitingen van het systeem.
 • Veroorzaakt door het zelf meten en testen aan de installatie.
 • Veroorzaakt door chemicaliën, kerosine en andere stoffen of vreemde samenstellingen.
 • Veroorzaakt door natuurgeweld als, aardbevingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, lawines, vorst, hagel en sneeuw schade en/of vliegende objecten, blikseminslag, vandalisme, diefstal en andere onvoorspelbare evenementen.
 • Resulterende uit gebruik dat buiten de technisch toegestane  specificaties valt, zoals de maximale omgevingstemperatuur.
 • De garantie is gelimiteerd tot de volgende componenten:

bevestigingsmateriaal, modules(panelen), kabels, omvormer en installatie.

 • Als de module en/of omvormer verder geïntegreerd of gemodificeerd wordt vervalt onmiddellijk de garantie.
 • Bij schade of een andere gebeurtenissen is de op de FRL Electra te behalen schade gelimiteerd aan de aankoopprijs.

Garantie eisen:

 • FRL Electra accepteert geen geretourneerde modules zonder een eerder schriftelijke bevestiging van defect.   Het vervangen van producten verlengt de garantieperiode niet.
 • Een defect aan de module moet vermeld worden binnen hettijdsbestek van de garantie.
 • Uw factuur is uw garantiebewijs.
 • De garantie is niet onderhandelbaar.
 • Er worden geen garantiecertificaten overhandigd. 

Prestatiegarantie van de zonnepaneelmodules:

Bij degradatie van panelen boven 10% binnen 10 jaar en 20% binnen 25 jaar gerelateerd aan het minimale piekvermogen, zal een schikking getroffen worden met de klanten mits de degradatie te wijten is aan slechts de module. De schikking mag de originele aankoopprijs per te veel gedegradeerde wattpiek ten opzichte van het nominale vermogen niet overschrijden. Bij overschrijding van bovenstaande degradatie van de modules zal FRL Electra de modules met minimaal gelijkwaardige modules binnen de garantietermijn kosteloos vervangen. De prestatiegarantie geldt exclusief voor degradatie en niet voor  andere defecten aan de zonnepaneelmodules. De prestatie controle vindt plaats onder standaard test condities (STC). Temperatuur 25C, irradiatie van 1000W/m2 en AM -1 ,5 spectrum, volgens IEC 60904 voorschriften.

Opbrengstgarantie:

FRL Electra  berekent met behulp van software de opbrengst die de klant kan verwachten en wat hij/zij hiermee bespaart.

De opbrengstgarantie vervalt indien:

 • De fout te wijten is aan een defect aan het paneel, de omvormer   of de bekabeling zelf.
 • Het te wijten is aan (tijdelijke) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet behaald worden
 • Er schaduw op een of meerdere modules valt en er niet wordt  gekozen voor een systeem met Optimizers of Micro Omvormers.
 • Er sprake is van vuiligheid op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie, zure regen etc., behalve als dit binnen de technische specificaties van FRL Electra  mogelijk is.
 • Als het systeem en de aansluitingen van het systeem niet periodiek gecontroleerd worden.
 • Er sprake is van het breken van het glas, glas schade en/of externe impact schade.
 • Er zelf wordt gemeten en getest aan de installatie.
 • Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. 
 • Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan FRL Electra stelt.

9.2  FRL Electra zal na de installatie geen  garantiecertifacten verstrekken. De factuur, Offerte en de serienummers op de zonnepanelen en de omvormer(s) dienen als garantiebewijs.

9.3 Wordt door de (toe – leverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een goed verstrekt, dan garandeer FRL Electra dat het betreffende goed de eigenschappen bezit die men daarvan redelijkerwijs mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor dergelijke producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan 12 maanden na aankoop.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1 FRL Electra is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene en leveringsvoorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Tijdens de installatie kunnen er dakpannen kapot gaan FRL Electra is hier niet aansprakelijk voor te stellen. De klant dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van reserve dakpannen zodat deze terplekke vervangen kunnen worden voor de gebroken dakpannen. Indien dit op een later tijdstip gedaan dient te worden, zal hier hiervoor 150,- euro in rekening gebracht worden. 

10.3 Indien er een serre aanwezig is dient de klant deze zelf van bescherming te voorzien. Mocht dit niet gedaan zijn voor de installatie dan is FRL Electra niet aansprakelijk te stellen voor eventuele veroorzaakte schade door van bovenaf vallende objecten. 

10.4 Bij goedkeuring van de opdracht verklaart de opdrachtgever dat de onroerende zaak waarop de zonnepanelen worden gemonteerd stevig genoeg is en van voldoende goede staat van onderhoud. ( raadpleeg bij twijfel een constructeur )

10.5 De Internetverbinding tussen uw omvormer en thuisnetwerk worden eenmalig gratis tot stand gebracht mits uw thuisnetwerk hiervoor geschikt is. Mocht de internetverbinding op de dag van de installatie niet geschikt zijn dan zullen wij, wanneer mogelijk, uw telefonisch begeleiden.

10.6 De prijs betreft een all-in pakketprijs met uitzondering van graaf,- hak,- breek,-timmer- en freeswerkzaamheden en de inzet van een hoogwerker wanneer dak niet toegankelijk is met een steiger.

10.7 FRL Electra is nimmer aansprakelijk voor inkomstenderving en/of het opnemen van vakantiedagen of vrijdagen dan wel enige beroeps of bedrijfsmatige schade aan de kant van de klant, indien het solarsysteem niet (volledig) op een afgesproken moment kan worden afgeleverd, gemonteerd en of geïnstalleerd of bij eventuele gefaseerde of uitgelopen installatie of montage, of eventuele vertraging ( om welke reden dan ook) ( inclusief bij reparatie, onderhoud of vervanging).

Meer infomatie?
Wij bellen jou!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer adipiscing elit, sed diam nonummy